آغاز طرح تبدیل امتیاز به ریال

آغاز طرح تبدیل امتیاز به ریال

اعضاء محترم باشگاه مشتریان با مراجعه به پنل شخصی خود می توانند امتیازهای موجود خود را به ریال تبدیل نمایند.

آغاز طرح تبدیل امتیاز به ریال

آغاز طرح تبدیل امتیاز به ریال

اعضاء محترم باشگاه مشتریان با مراجعه به پنل شخصی خود می توانند امتیازهای موجود خود را به ریال تبدیل نمایند.

 • نکات مهم
 1. لازم به ذکر است اعضاء صرفا از مزایای یکی از دو روش تبدیل امتیاز به ریال یا برگشت تخفیف نقدی به کارت باشگاه، می توانند بهره مند گردند و هم زمان مجاز به بهره مندی از مزایای دو روش نمی باشند.
 2. اعضاء جهت تبدیل امتیاز به ریال می بایست کل امتیاز دریافتی را تبدیل نمایند.
 3. هر یک امتیاز، معادل ۳۰۰۰ ریال می باشد.

نظرات

 • وحید مقدم ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
 • سید حامد نجفی ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
  • Eskandari ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
   • مسئول باشگاه مشتریان ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • فریبا فیروز ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
 • محسن زارع زاده خیبری ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
   • صادق ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
   • لادن ابراهیمی رهور ۶ فروردین ۱۳۹۸
    • رییس باشگاه مشتریان ۷ فروردین ۱۳۹۸
 • کیارشی ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • شاهین ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • صبا موسویان ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • صبا موسویان ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • رقیه ابراهبم زاده ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • رقیه ابراهبم زاده ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • بهزاد ۱۸ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • سینا ۱۹ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • امیر ۱۹ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • محمد حسین سید مطهری ۲۴ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • amirreza mehrabi ۲۷ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • شیرازی ۲۷ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • narges hajizadeh ۲۸ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • فرزاد ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • محمود ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۳ مرداد ۱۳۹۶
 • ماهان ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
 • محسن بخشی ۹ مرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
 • منفرد ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
 • سامان ۲ شهریور ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • علی ۸ شهریور ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
 • فرح ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • نظری ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • کیوان فرزان ۱۸ مهر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • مهران ۱۸ آبان ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱ آذر ۱۳۹۶
 • علی اصغرحاج مومنی ۲۴ آبان ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱ آذر ۱۳۹۶
 • رویا جباری ۴ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • الهام حرفه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • مهری اقبال ۶ اسفند ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • بهزاد عليزاده ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • مهدی ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • م.سمیع زاده ۲ فروردین ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • رضا ۷ فروردین ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • مريم على محمدى ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • حسین پورمحمد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • آیسان کمالی ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • كرماني ۸ تیر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • نیکی ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 • بالیه جرجانی ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • b ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • شيرين ۳ مهر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • محسن افشاریان ۷ مهر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • مینافر ۱۸ آبان ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • جعفر ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲ دی ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۹ دی ۱۳۹۷
 • محمد ۴ اسفند ۱۳۹۷
  • رییس باشگاه مشتریان ۷ فروردین ۱۳۹۸
 • حامد ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
  • رییس باشگاه مشتریان ۷ فروردین ۱۳۹۸
 • فرهاد ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
  • رییس باشگاه مشتریان ۷ فروردین ۱۳۹۸
 • جعفری ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • سعيد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • مسعود ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • فاطمه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • ساره ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۳ تیر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
 • سیدمرتضی ناصری کرهرودی ۲۸ تیر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
 • نازی ۳۰ تیر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
 • Mahi ۵ مرداد ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
 • مرادي ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱ مهر ۱۳۹۸
 • بهنام ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱ مهر ۱۳۹۸
 • مهدی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱۱ آذر ۱۳۹۸
 • علیرضاطوسی ۱۱ آذر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۳ دی ۱۳۹۸
 • الهه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۳ دی ۱۳۹۸
 • شکوفه صالحی ۱۷ آذر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۳ دی ۱۳۹۸
 • ابراهیمی ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۳ دی ۱۳۹۸