اسامی برندگان جشنواره پاک وش

اسامی برندگان جشنواره پاک وش

اسامی برندگان جشنواره پاک وش

اسامی برندگان جشنواره پاک وش

 

اسامی برندگان جشنواره پاک وش

از ۱۱ بهمن ماه تا ۳۰ اسفند ماه  با خرید محصولات پرسیل ، پریل ، تاژ و صاف  در جشنواره محصولات پاک وش شرکت کنید.

هر هفته دو برنده یک میلیون تومانی بدون قرعه کشی به بیشترین فاکتور خرید محصولات پاک وش در طول هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات