اسامی برندگان جشنواره یلدا تا بهار

اسامی برندگان جشنواره یلدا تا بهار

اسامی برندگان جشنواره یلدا تا بهار

اسامی برندگان جشنواره یلدا تا بهار

اسامی برندگان جشنواره یلدا تا بهار:

دوره اول:

امیر احسان رسولی – مهین باقری زاده – سید محمد باقر صولتی – صدیقه حافظی – ناصر اکبریان – نرگس لطفی – لاله نقی پور – سمیرا ترکمنی – رضا روح بخش -تکتم آستان – عصمت قابل – مسعود هراتی

دوره دوم :

امیرحسین شهاب نیا ، ارغوان صبایی ، نجیب الله رودی ، ثمره اعتماد ، سمانه میر توکلی ، فاطمه مهری

نظرات