تقدیر از مشتریان وفادار هایپرمی

تقدیر از مشتریان وفادار هایپرمی

تقدیر از مشتریان وفادار هایپرمی

تقدیر از مشتریان وفادار هایپرمی

در نوروز سال۱۳۹۹ به همت معاونت اجرایی و مدیران فروشگاه های هایپرمی،از مشتریان وفادار و همیشه همراه تقدیر به عمل آمد.

 

نظرات