ساعت بازگشـایی فروشـگاه ها در ایام قدر و شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)

ساعت بازگشـایی فروشـگاه ها در ایام قدر و شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)

ساعات بازگشایی فروشگاه ها

ساعت بازگشـایی فروشـگاه ها در ایام قدر و شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)

ساعت بازگشـایی فروشـگاه ها در ایام قدر و شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع)

روزهای هفته

هجری قمری

ساعت بازگشایی فروشگاه ها
  دوشنبه    ۱۴خرداد ۱۹ رمضان ۹:۳۰ صبح
 چهارشنبه   ۱۶ خرداد ۲۱ رمضان، شهادت امیرالمومنین حضرت علی ( ع) ۱۴:۰۰ عصر
جمعه  ۱۸  خرداد ۲۳ رمضان ۹:۳۰ صبح

 

 

  • شروع به کار فروشگاه های هایپرمی تنکابن و کلار آباد از ساعت ۸ صبح و هایپرمی آمل از ساعت ۱۲ ظهر می باشد

نظرات