متن مصاحبه روزنامه همشهری با جناب آقای عالی پور،نائب رئیس محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و مدیر عامل فروشگاه های هایپرمی

متن مصاحبه روزنامه همشهری با جناب آقای عالی پور،نائب رئیس محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و مدیر عامل فروشگاه های هایپرمی

متن مصاحبه روزنامه همشهری با جناب آقای عالی پور،نائب رئیس محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و مدیر عامل فروشگاه های هایپرمی

نظرات