عالی پور در همایش چالشهای راهاندازی و مدیریت فروشگاه

عالی پور در همایش چالشهای راهاندازی و مدیریت فروشگاه

عالی پور در همایش چالشهای راهاندازی و مدیریت فروشگاه

عالی پور در همایش چالشهای راهاندازی و مدیریت فروشگاه

صنعت خردهفروشی علیرغم گردش بالا سود پایینی دارد
نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در همایش چالشهای راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای گفت:
علاقهمندان برای حضور در این صنعت باید با آگاهی از اینکه صنعت خردهفروشی علیرغم گردش مالی بالا سود پایینی دارد
و شناخت کامل بازار به این حوزه ورود کنند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای، منصور عالی پور بابیان اینکه قطعا در هر حرفهای چالشها
و فرصتهایی وجود دارد، اظهار داشت: انتظار سودآوری در کوتاهمدت، عدم ثبات نرخ ارز، عدم ثبات مدیریتی، کمکاری در
واحدهای تحقیق و توسعه و عدم بهرهمندی از روشهای نو، ازجملهی چالشهای موجود صنعت خردهفروشی در کشور
محسوب میشوند.
نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای، توجه به حوزه فناوری را یکی اصلهای طلایی برای کسب موفقیت
دانست و افزود: متاسفانه چالشهایی ازجمله ضعف در نظامهای یکپارچه نرمافزاری، ضعف در تحلیل دادههای فروشگاهی،
خود خدمتی مشتری، ضعف در توسعه خدمات برای ایجاد تجربه خوشایند در مشتری و ضعف در تعریف برنامه جامع فروش ،
در این صنعت وجود دارد که البته ما با فعال کردن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساختها در حال رفع آنها هستیم.
وی معتقد است برخی از موارد موجود در قانون کار، قانون تجارت، قوانین مالیاتی و مجوزها و ممیزهای بیرونی ، ریسک بالا
در تعاملات بینالمللی و نقلوانتقال پول، چالشهای قانونی صنعت خردهفروشی در کشور هستند.
عالی پور در ادامه در خصوص راهکارهای رفع این چالشها اظهار داشت: برنامه بلندمدت هر شرکت، ایجاد مرکز R&D و
استفاده از نخبگان، تمرکز جدی درفروش غیرحضوری، چابک سازی و پایبندی به استانداردهای بازار رقابت موارد مهمی است
که در صورت رعایت فروشگاه شما را به یک برند معتبر در این حوزه تبدیل میکند.
نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با اشاره به حمایت اتحادیه از علاقهمندان این صنعت، اظهار داشت: ما
با روانسازی سرمایهگذاری و حضور در جلسات متعدد با مسئولین دولتی و صنفی مشغول تهیه پیشنویس لایحههایی با
همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف ایران خصوصا در حوزه فرانچایز هستیم.
عالی پور در پایان تاکید کرد، با تمام توان برای توسعه فروشگاههای زنجیرهای که نتیجه آن ایجاد رفاه برای هموطنان،
برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، سهولت در دسترسی به انواع کالا و خدمات و حفظ و ایجاد ثبات و آرامش در
بازار است، فعالیت میکنیم .

نظرات