دعوت از هایپرمی به عنوان مدل موفق فروشگاه های زنجیره ای در چهارمین کارگاه آموزشی بین المللی بهربرداری و مدیریت مراکز خرید.

دعوت از هایپرمی به عنوان مدل موفق فروشگاه های زنجیره ای در چهارمین کارگاه آموزشی بین المللی بهربرداری و مدیریت مراکز خرید.

دعوت از هایپرمی به عنوان مدل موفق فروشگاه های زنجیره ای در چهارمین کارگاه آموزشی بین المللی بهربرداری و مدیریت مراکز خرید.

دعوت از هایپرمی به عنوان مدل موفق فروشگاه های زنجیره ای در چهارمین کارگاه آموزشی بین المللی بهربرداری و مدیریت مراکز خرید.

 

 

نظرات