جشنواره چهار قدم همدلی هایپرمی

جشنواره چهار قدم همدلی هایپرمی

جشنواره چهار قدم همدلی هایپرمی

جشنواره چهار قدم همدلی هایپرمی

در سال گذشته در جشنواره چهار رقم مهربانی، با مشارکت مشتریان هایپرمی چهار رقم، انتهای فاکتور آنان که در مجموع مبلغ ۴۷۱/۱۲۱/۷۰۹/۱ ریال شد، به ایتام اختصاص داده شد.
و امسال جشنواره چهارقدم همدلی هایپرمی آغاز گردید و قرار است در این جشنواره نیز چهاررقم انتهای فاکتور خرید،صرف نیازمندان شود.

نظرات