پویش من ماسک میزنم در هایپرمی

پویش من ماسک میزنم در هایپرمی

پویش من ماسک میزنم در هایپرمی

پویش من ماسک میزنم در هایپرمی

بین هایپرمی و مشتری فاصله ها هست و نیست ، فاصله ها هست چرا که در این ایام رعایت آن باعث پیشگیری از بیماری خواهد شد و فاصله ایی نیست چرا که هایپرمی تنها یک فروشگاه نیست. بر آنیم که با عمل به مسولیت خود حافظ سلامت مشتریان خود هم باشیم. هایپرمی با نصب ماسک به صورت چرخ های خرید خود یاد آوری کننده پویش من ماسک میزنم است.

نظرات